Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Styrelsen


Styrelsen är sektionens högst beslutande organ efter sektionsmötet, och består av styrelsepreses, ordförande, vice ordförande, sekreterare samt tre ledamöter. Styrelsen har beslutsrätt i ett begränsat antal frågor rörande ekonomin och verksamheten, och arbetar i övrigt med mer långsiktiga och strategiska frågor rörande sektionen.

F-sektionens styrelse håller regelbundna styrelsemöten för att diskutera frågor och fatta beslut. Om du har en idé som rör sektionens verksamhet, eller bara allmänt vill diskutera de frågor som styrelsen tar upp på sina möten så är du välkommen att delta. Mötena hålls varannan tisdag kl 17.15 i Ledningscentralen (LC). För att skicka in punkter till styrelsemöten kontaktar du styrelsepreses, eller önskar du att få kallelse till styrelsemöten kan du skriva till styrelsemöten.

En guide för hur styrelsemötena går till finner du på följande länk: En sektionsmedlems guide till styrelsemöten.

Large img 0020 328fc22b1836895e7e2415e995de3c4b

Styrelsemöten

Nedan finns en lista över handlingar och protokoll från de senaste styrelsemötena. Äldre protokoll hittas i dokumentarkivet.

Våren 2024:

Möte Kallelse Handlingar Protokoll
F01-VT24 Kallelse Handlingar Protokoll
F02-VT24 Kallelse Handlingar Protokoll
F03-VT24 Kallelse Handlingar Protokoll
F04-VT24 Kallelse Handlingar Protokoll
F05-VT24 Kallelse Handlingar Protokoll
F06-VT24 Kallelse Handlingar Protokoll
Valmöte HT23 Kallelse Handlingar Protokoll


Hösten 2023:

Möte Kallelse Handlingar Protokoll
F01-HT23 Kallelse Handlingar Protokoll
F02-HT23 Kallelse Handlingar Protokoll
F03-HT23 Kallelse Handlingar Protokoll
F04-HT23 Kallelse Handlingar Protokoll
F05-HT23 Kallelse Handlingar Protokoll
F06-HT23 Kallelse Handlingar Protokoll
Mellanliggande valmöte HT23 Kallelse Handlingar Protokoll
F07-HT23 Kallelse Handlingar Protokoll
Valmöte HT23 Kallelse Handlingar Protokoll


Poster

Beskrivning

Sekreteraren sitter som en av sju ledamöter i styrelsen och ska ha ett nära samarbete med sektionsordförande. Det åligger sekreteraren att vid varje styrelsemöte föra protokoll samt välja justeringspersoner och se till att protokollet justeras. Det absolut tyngsta ansvaret för sekreteraren är under sektionsmötena på hösten och våren. Där är sekreteraren vanligtvis med och protokollför. Mycket jobb tillkommer med handlingar som ska skrivas, behandlas och skickas ut innan möten. Efter möten ska sekreteraren tillsammans med de övriga ledamöterna i styrelsen se till att styrdokument uppdateras.

Rutinmässigt arbete sekreteraren har att göra är att hämta posten från F-sektionens två postfack. Sekreteraren beställer vid behov hem kontorsmateriel som till exempel bläckpatroner. En gång per läsperiod samlar sekreteraren in arbetsrapporter från utskottsordföranden för att presentera för styrelsen. Som ledamot i styrelsen tillkommer diverse styrelsearbete. Hela styrelsen har några gånger per termin diskussions-, visions- och ekonomimöten. Under nollningen är det inte ovanligt att Föset tar hjälp av styrelsen med att till exempel anordna frukostar.

Vem har posten?

Beskrivning

Styrelseordförande är sammankallande i styrelsen. Dennas uppgift är i tredelad, kalla till styrelsemöten, samla in mötespunkter och sedan föra ordet. Utöver dessa fortlöpande vecka till vecka uppgifter ska styrelseordförande dessutom planerar och förbereda diskussions-, visionära-, ekonomi-, och terminsmöten. Arbetet tar ungefär 10 timmar i veckan dock varierar det mycket, det är lite mindre arbete i början av terminen men blir lite mer runt terminsmötena.

Vem har posten?

Beskrivning

Som styrelseledamot är man en av de sju ledamöter i styrelsen. Där håller man koll på sektionens ekonomi och man diskuterar mer långsiktiga frågor. Eftersom styrelsen har beslutsrätt i en hel del frågor har man stort inflytande på sektionen. Posten är också rätt flexibel då styrelsen utöver verksamhetsplanen själva kan välja de frågorna styrelsen tycker är intressant att lägga ner tid på.

Beskrivning

Ordförandeposten innebär att man har det yttersta ansvaret för sektionens dagliga verksamhet. I detta ingår att leda nämndens arbete, att tillsammans med styrelsen ha en övergripande strategisk blick över sektionens arbete samt hålla kontakt med de olika organen i Mattehuset, framförallt husprefekten. Man ska även se till att speciellt nämndledamöterna mår bra och gör vad de ska, hålla en god kontakt med de andra sektionsordföranden på LTH samt småfixa med diverse projekt.

Tidsåtgången som ordförande varierar självklart med ambitionsnivå, tid på året och förmåga att se vilka som passar bäst för att genomföra uppgifter, men man får räkna med en tidsåtgång på minst 5-20 timmar per vecka. Eftersom man har ansvar över hela sektionens verksamhet så har man även ansvar för ekonomi och budget men själva pengahanteringen sköts i praktiken av andra, framförallt kassören. Stress är något som självklart kan förekomma då skolans arbete ska kombineras med en stundtals hög arbetsbelastning, så det är viktigt att vara strukturerad och kunna planera sitt arbete.

En av de mest påtagliga delarna av ordföranderollen är ledarskapsbiten, eftersom man leder nämnden och i förlängningen hela sektionen. Att vara ordförande är en av de mest lärorika posterna man kan inneha, i och med mångfalden av arbetsuppgifter och den erfarenhet som man vinner genom att vara ledare för sektionens verksamhet under ett års tid. Man får också samtidigt chansen att samarbeta med andra sektioners ordförande och lära sig mer om hur det fungerar för dem. Framförallt får man på ett väldigt övergripande sätt se hur hela F-sektionen engagerar sig under årets gång, och hur sektionen ständigt utvecklas till något bättre!

Vem har posten?

Beskrivning

Vice ordförande är en post med väldigt varierade arbetsuppgifter. Detta beror framför allt på att man har många olika ansvarsområden. Förutom att alltid jobba nära och bistå ordföranden har vice ordförande ansvar för att arbetet i utskotten fungerar bra. Det ansvaret innebär att man har god kontakt med alla utskottsordförande och att man fungerar som ett stöd och bollplank för dessa. Vice ordförande sitter dessutom som en av sju ledamöter i styrelsen.

Som vice ordförande har man också indirekt hand om det visionära arbetet på sektionen, vilket dels sker tillsammans med styrelsen och sektionens medlemmar i form av visionära möten. Dessa möten inträffar med fördel på initiativ av vice ordförande och leds också av denne.

Vice ordförande är också ansvarig för projekt på sektionen och agerar kontaktperson vid uppstart av sådana. Här jobbar man direkt med att ta tillvara på medlemmars visioner och omvandla dem till verklighet.

Vem har posten?

Beskrivning

Vald till denna post har mandatperiod till sommaren 2023 och väljs på det extrainsatta sektionsmötet den 15:e december.
Posten går att söka fram till och med 6:e december.

Som styrelseledamot är man en av de sju ledamöter i styrelsen. Där håller man koll på sektionens ekonomi och man diskuterar mer långsiktiga frågor. Eftersom styrelsen har beslutsrätt i en hel del frågor har man stort inflytande på sektionen. Posten är också rätt flexibel då styrelsen utöver verksamhetsplanen själva kan välja de frågorna styrelsen tycker är intressant att lägga ner tid på.

Vem har posten?

    Beskrivning

    Kassören är den primära förvaltaren och övervakaren av sektionens ekonomi och är en ledamot i nämnden samt suppleant till styrelsen. Den huvudsakliga uppgiften är att bokföra åt sektionen. Att bokföra innebär att man för en sorts logg över alla ekonomiska transaktioner som har hänt, allt från att köpa in pennor till att fakturera företag. Man stämmer av det ekonomiska läget för alla med budgetansvar och håller styrelsen uppdaterad inför ekonomimöten.

    Kassören är utskottsordförande i Ekonomiavdelningen och vägleder vice kassörerna i den ekonomiska hanteringen. Övriga uppgifter är att, tillsammans med styrelsen, sätta upp en rambudget för sektionen och lämna in förslag till bokslutsdisposition efter sin mandatperiod. Tillsammans med alla utskottsordförandena hjälps man åt att försöka hålla budget och se över in- och utgifter för respektive utskott.

    Det tar en hel del tid att vara kassör för en så stor förening som F-sektionen men med bra planering och struktur är det fullt möjligt att ligga i fas och utföra sina uppgifter till fullo!

    Vem har posten?