Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Styrdokument

F-sektionens verksamhet regleras genom ett antal styrdokument

Stadgar

Överst har vi sektionens stadgar som reglerar de mest grundläggande pelarna för att sektionen ska fungera, såsom sektionens styrelse, revision, medlemskap samt hur sektionsmöten ska gå till. Ändringar i stadgarna måste godkännas på två på varandra följande sektionsmöten och sedan stadfästas av kårfullmäktige. Skulle det stå olika saker i stadgarna och ett annat styrdokument gäller det som står i stadgarna.

Reglemente

Reglementet är ett komplement till stadgarna. Här står det mer utförligt om hur verksamheten ska bedrivas. Alla utskotten och funktionärsposter står definierade i reglementet. En ändring i reglementet kräver att den röstas igenom på ett sektionsmöte med minst 2/3 majoritet.

Värdegrund

Värdegrunden är ett komplement till övriga dokument som ska ligga till grund för beslut som tas på sektionen.

Policyer

Sektionen har ett antal policydokument som reglerar specifika delar av verksamheten såsom sektionsmöten, tack till funktionärer och ekonomin. En ändring i en policy kräver att den röstas igenom på ett sektionsmöte med minst 2/3 majoritet.

Ekonomi

Demokrati

Föreningar

Likabehandling

Hållbarhet

Övrigt

Riktlinjer

Riktlinjer definieras som ett dokument som riktlinjer hanteringen av sektionens egendomar och lokaler. Riktlinjer kan instiftas av styrelsen och utredas av styrelsen på begäran av medlemmar. Riktlinjer som har instiftats av ett sektionsmöte kan inte ändras av styrelsen.

Ekonomi

Demokrati

Uthyrning

Kommunikation

Access

Övrigt

Verksamhetsplanen

Verksamhetsplanen beskriver vilka mål F-sektionens verksamhet ska ha under verksamhetsåret. Det är styrelsen som ansvarar för att verksamhetsplanen följs.

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen beskriver likt verksamhetsplanen vilka mål F-sektionens verksamhet ska ha under året med fokus på likabehandling. Det är styrelsen tillsammans med likabehandlingsutskottet som ansvarar för att likabehandlingsplanen följs.

Hållbarhetsplanen

Hållbarhetsplanen beskriver hur F-sektionens arbete kring hållbarhet ska se ut för att minska sektionens miljö- och klimatpåverkan. Det är styrelsens som ansvarar för planen i sin helhet med eventuella utskottsordföranden som ansvarar för de diverse utskottsspecifika delarna.

Budget

Budgeten beskriver hur sektionens ekonomiska resurser ska spenderas. I policy för ekonomisk hantering står närmare beskrivet hur detta ska gå till och vilka som är budgetansvariga för respektive resultatenhet.

Sektionsmötesprotokoll

I sektionsmötesprotokollen står vad sektionen har diskuterat och beslutat på sektionsmöten.

Styrelsemötesprotokoll

I styrelsemötesprotokoll står vad styrelsen har diskuterat och beslutat på styrelsemöten.

Stadgar för Hilbert Älgs orden

Hilbert Älgs orden är sektionens högsta utmärkelse, och regleras av stadgarna i ovanstående dokument